54.60% от площта на България - земеделски земи


Към 31 декември 2021 г. територията на Република България е 110 996.84 кв. километра.

Тя е изчислена от Националния статистически институт на базата на цифрови модели на кадастралната карта на страната.

Според начина на трайно ползване (конкретно предназначение) на поземлените имоти, най-голяма площ заемат земеделските територии - 54.60%.

Следват горските територии - 33.13% от общата площ на страната.

Урбанизираните територии обхващат близо 5 133.2 кв. км, или 4.62% от територията на България, сочат още данните на НСИ.


Източник: profit.bg


Няма коментари:

Публикуване на коментар