Изкуственият интелект вече променя много индустрии. Да очакваме ли това да се случи и в имотния сектор?


Разбира се, то вече се случва. Вижда се колко много от наличните инструменти и платформи, базирани на изкуствен интелект, помагат в работата и най-вече в презентацията на имотите и тяхната реклама.

Прави се много повече и по-качесвено видео съдържание, преводи на различни езици и т.н. Тепърва предстои да навлизат по-широко приложения, свързани с обслужването на клиенти, автоматизация на процеси, документация, данни и анализи на пазара.

Мисля, че всичко това ще изведе имотния пазар на качествено ново ниво и най-после може би ще даде нужните инструменти на специалистите на пазара, за да могат да вършат качествено обема от услуги, които следва да предлагат на клиентите с цел да защитят ролята, мястото и ползата от работата с агенции.

Полина Стойкова

Източник: dbr.bg


сподели с колеги в социалните  мрежи
или Коментирай

Да переш пари с ИМОТИ - ВИДЕОсподели с колеги в социалните  мрежи
или Коментирай

ПЕТИЦИЯ НЕ на МОНОПОЛА в бранш НЕДВИЖИМИ ИМОТИ! ДА на справедлива законова регламентация!


ЛИНК КЪМ ПЕТИЦИЯТА: https://www.peticiq.com/421975 

Ние, подписалите тази петиция,


        Искаме посредническата дейност при сделки с недвижими имоти да се регламентира със закон в интерес и защита на потребителите и на посредниците – брокери, извършващи посреднически услуги при сделки с недвижими имоти, а не на група хора, автори на законов проект внесен в Народното събрание на 10.11.2023 г. със сигнатура 49-354-01-117. Този законопроект е лобистки и е в интерес на малка група хора, които от няколко години искат да «приватизират» бранш недвижими имоти и да контролират тази дейност в свой интерес.        


         Не сме съгласни професията „Брокер недвижими имоти“ да се трансформира в регулирана професия по смисъла на  §1 от Допълнителни разпоредби на Закона за признаване на професионалните квалификации (§1 ДР ЗПК), тъй като по този начин се ограничава достъпа до професията. Освен това, неоправданото увеличаване на броя на регулираните професии влиза в противоречие с Европейското законодателство – Директива 2018/958 на Европейския парламент и на Съвета.


        Не сме съгласни да се прехвърлят публично-правни държавни функции на частна Камара на брокери, защото считаме, че по този начин възниква реална опасност от установяване на монополни положения в бранш „Недвижими имоти“ по съображенията, изложено по-долу.           


        Считаме, че държавните органи като Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), лицензираните от държавата Центрове за професионално обучение (ЦПО), Комисия за защита на потребителите (КЗП), съдилищата на Република България и останалите такива успешно изпълняват своята роля по обучение на брокери недвижими имоти, издаване на свидетелства за професионална квалификация; по разрешаване на спорове между брокери и между брокери и потребители, поради което не се налага създаване на специален частен орган - Камара на брокери и нови органи/комисии към него, на които да се прехвърлят властнически правомощия, принадлежащи на държавата.  


        ЗАЩО  НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ с внесения ПРОЕКТ 49-354-01-117                           


       Едно от сдруженията на брокери - Национално сдружение недвижими имоти (НСНИ), БУЛСТАТ 000682469, регистрирано в частна полза на своите 295 членове (към 25.06.2021 г. по данни от Търговския регистър), съставляващи едва 6 % от действащите над 5000 агенции за недвижими имоти в България е изготвило проект на Закон за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти (ЗПУСНИ). Този проект е подписан от народните представители Костадин Тодоров Костадинов, Цончо Панев, Маргарита Махаева, Маргарита Атанасова Генчева, Емил Янков Янков, Димчо Димитров Димчев, Йордан Христов Тодоров, Кръстьо Стоянов Врачев, Ангел Жеков Георгиев и Стоян Николов – всички от «Възраждане», и е входиран в Народното събрание на 10.11.2023 г. със сигнатура 49-354-01-117.                          С текста на проект на ЗПУСНИ можете да се запознаете тук.


         Считаме, че приемането на посочения проект на закон (ЗПУСНИ) неизбежно ще доведе до налагане на монополни положения в бранш „Недвижими имоти“, в уверение на което обръщаме внимание върху следните негови клаузи:


         1. чл.36 от ЗПУСНИ предвижда да се създаде камара на брокерите, на която държавата да отстъпи публично-правни функции (властнически правомощия), т.е. такива, които понастоящем се извършват от държавни органи. Авторите от НСНИ посочват дейностите, които искат да се извършват единствено и само от камара на брокерите. Това са:


          1.1. чл.17 ал.2 предвижда дейност като брокери да могат да извършват единствено лица, на които камарата е издала удостоверения за правоспособност. Правоспособност да се от признава камарата при определени условия, посочени в чл.17 ал.2: брокерът следва да притежава свидетелство за професионална квалификация и стаж като брокер и други описани в същия текст. Т.е. неоправдано се предвижда професията брокер недвижими имоти да стане регулирана професия подобно на професиите лекар, адвокат, архитект и други, за които освен диплома за завършено образование се изисква и специална правоспособност предвид отговорността на тези професии. 


          1.2. чл.18 ал.1. - удостоверенията за правоспособност да се преиздават от камарата при условие, че брокерът представи доказателства, че е участвал в периодични професионални обучения, проведени с периодичност, продължителност и програми, одобрени от камарата. Т.е. обучения в друга обучаваща организация няма да се признават и камарата може да откаже пререгистрация на брокера, при което той няма да има право да работи за период от време.


           1.3. чл.37 т.12 - камарата да има изключителното право да провежда изпити за издаване на свидетелства за професионална квалификация “Брокер недвижими имоти” без да се уточнява през какъв период ще се организират и провеждат такива изпити (възможно е през 1,2, 3 г. или през по-дълги периоди). Останалите, лицензирани от държавата в лицето на МОН/НАПОО обучаващи организации, да нямат право да провеждат изпити и да издават свидетелства за професионална квалификация на брокери.


            2. глава 5 ЗПУСНИ - камарата да води регистър, в който да вписва или отказва вписване на брокерите в България (над 5000 агенции)


            3. глава IX ЗПУСНИ - брокерите да носят дисциплинарна отговорност като дисциплинарното производство да се осъществява от Комисия по професионална етика към камарата, която да организира дисциплинарни производства срещу брокери като излъчва дисциплинарен състав от 3-ма члена (към които не се поставят изисквания за юридическа компетентност). Дисциплинарният състав да  налага следните наказания, посочени в чл.52:


             - временна  забрана за работа;


             - глоби по 1000 до 10 000 лева;


             - лишаване от право на работа чрез заличаване на брокера в регистъра.


             4. чл.47 – финансирането дейността на камарата да се  извършва чрез събиране на встъпителни вноски, членски внос, такси за вписване в регистър, за издаване на удостоверения за правоспособност, за обучения, за изпити и т.н., в размери определени по преценка на камарата.          


             Следващ аргумент в подкрепа на опасенията ни от налагане на монополни положения при евентуално приемане на проекта на ЗПСУНИ, изготвен от НСНИ, е начинът на Учредяване на камара на брокерите, уреден в глава XII от проекта на ЗПУСНИ. Съгласно §1 ал.2 Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗПУСНИ – камарата се учредява по инициатива най-малко на 100 лица (или поне 50), отговарящи на изискванията по § 2 ал.2 от ПЗР, а именно:


               - вписани са като търговци в Търговския регистър поне 5 г. преди датата на Учредителното събрание                


               - извършват по занятие сделки с недвижими имоти от името на клиент


               - могат да докажат реална дейност и опит в областта на посредничеството с фактури за извършени услуги, отчети за дейността и други писмени доказателства за период не по-малък от 3 г. през последните 5 години                


                - други условия по §2 ал.2 ПЗР – по т. 4, 5.               


                Съгласно §2 ал.3 ПЗР -  кандидатите за участие в Учредителното събрание подават заявление до инициативен комитет в срок 30 работни дни преди датата на Учредителното събрание и прилагат гореизброените доказателства по §2 ал.2 ПЗР.                Според §3 ПЗР -  Учредителното събрание приема устав на камарата и кодекс за професионална етика, изготвени от инициативния комитет. Не се уточнява колко и  кои лица участват в Инициативния комитет; на какъв принцип точно тези лица са избрани/включени в инициативния комитет с оглед преценка на тяхната безпристрастност по отношение допускане на кандидатите за учредители, легитимност и представителна власт на инициативния комитет.   


                 НЕСЪОТВЕТСТВИЕ на ПРОЕКТ 49-354-01-117 С ПРАВОТО НА ЕС                          


                 Проектът на ЗПУСНИ не кореспондира с правото на Европейския съюз. ВИДНО от Документ Ref.№ Ares(2023)5328287, изготвен от Alma BASOKAITE – заместник началник на отдел към Генерална дирекция «Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП» (GROW) към Европейската комисия, адресиран до Национално сдружение брокери на имоти – НСБИ, в който се сочи, че политиката на ЕС е насочена „към ограничаване на необоснованото въвеждане на нови „регулирани професии“, ограничаващи достъпа на гражданите до тези професии. Да се съобразява  Директива 2018/958 на Европейския парламент и на Съвета като се извършват проверки за пропорциалност. Разпоредбите на Директива 2018/958 са транспонирани в българското законодателство чрез Закона за признаване на професионални квалификации от 8.02.2008 г.“. От анализа на приложените към Документ Ref.№ Ares(2023)5328287 други стратегически документи на ЕС се установява, че нито една държава-членка не е делегирала изцяло своите властнически правомощия по регламентиране и контрол на цял икономически бранш "Недвижими имоти" на частна организация (камара).           


                  КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ


                  ПРЕДЛАГАМЕ да се създаде Национален регистър на агенциите и брокерите недвижими имоти, в който да се вписват данни за всички посредници недвижими имоти. Вписванията да се извършват от държавни служители към Агенцията по вписванията или от друг държавен орган при спазване принципите на обективност, независимост и безпристрастност срещу такси, посочени в съответната Тарифа за държавните такси, събирани от конкретния държавен орган. Регистърът ще даде възможност на потребителите да се информират предварително за образованието, квалификацията и опита на брокера преди да извършат избор на посредник, с който да работят.       


                  ПРИЛАГАМЕ  изготвен от Национално сдружение брокери на имоти – НСБИ АЛТЕРНАТИВЕН ПРОЕКТ на Закон за посредниците при сделки с недвижими имоти. Законопроектът е съобразен с насоките, дадени ни от Европейската комисия, обективирани в документ Ref.#Ares (2023)5328287. В съответствие с практиката на ЕС, проектът на Закон за посредниците при сделки с недвижими имоти не предвижда трансформиране на професията „Брокер недвижими имоти“ в регулирана професия, отчитайки обстоятелството, че в такъв случай необосновано ще се затрудни достъпа до професията чрез поставяне на допълнителни пречки пред желаещите да я упражняват. Представеният от НСБИ алтернативен проектозакон дава възможност на всички брокери в страната да се обучават в свободно избрана и лицензирана от държавата (МОН/НАПОО) обучаваща организация. Предвижда се създаване на Национален регистър на агенциите и брокерите, който да се води от Агенцията по вписванията или от друг държавен орган при спазване принципите на обективност, независимост и безпристрастност срещу такси по Тарифата за държавните такси, събирани от АВ или друг държавен орган. Предлаганият от Национално сдружение брокери на имоти – НСБИ проект на  Закон за посредниците при сделки с недвижими имоти кореспондира с европейското законодателство, с принципите на Конституцията на Република България, със съществуващите Европейски практики, с Европейските ценности за защита на конкурентна бизнес среда и защита на потребителските права, както и с Европейски стандарт EN 15733:2009.  


 


                   Уважаеми господин Председател на Народното събрание,


                   Уважаема госпожо Председател на Правна комисия,


                  На основание чл.73 във връзка с чл.74 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, молим в процеса на разглеждане на законопроект със сигнатура 49-354-01-117, внесен на 10.11.2023 г. от група народни представители от "Възраждане", да вземете предвид настоящата Петиция, която изразява становището на Национално сдружение брокери на имоти, БУЛСТАТ 176516020 - заинтересована организация, представляваща 250 търговски дружества – агенции за недвижими имоти, както и становището на потребители и лица, заети в бранш „Недвижими имоти“, подписали тази Петиция.             


                  Молим да ни бъде дадена възможност да изложим своите аргументи пред членовете на Правна комисия преди или по време на обсъжданията на проект 49-354-01-117/10.11.2023 преди той да бъде евентуално предоставен на народните представители за гласуване на първо четене.


                  Молим ДА ОТХВЪРЛИТЕ проект 49-354-01-117/10.11.2023, подписан и внесен в Народното събрание от народните представители Костадин Тодоров Костадинов, Цончо Панев, Маргарита Махаева, Маргарита Атанасова Генчева, Емил Янков Янков, Димчо Димитров Димчев, Йордан Христов Тодоров, Кръстьо Стоянов Врачев, Ангел Жеков Георгиев и Стоян Николов – всички от «Възраждане»,  като лобистки, съставен от малка група хора, от години целящи да «приватизират» бранш недвижими имоти и да контролират тази дейност в свой финансов интерес.  


                  Приложения:


                  1. Законопроект, съставен от Национално сдружение брокери на имоти (НСБИ)


                  2. Документ Ref.№Ares(2023)5328287 от Европейската комисия, Генерална дирекция «Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП» (GROW), адресиран до Национално сдружение брокери на имоти в отговор на направено специално запитване.   20.11.2023 г.                   


                  Автори: адв. Антоанета Ненова – 032/633 560 :: Пламен Матев – председател на Национално сдружение брокери на имоти – 0887 57 00 12 :: Илиана Рашкова – заместник председател на Национално сдружение брокери на имоти – 0888 88 66 09  


сподели с колеги в социалните  мрежи
или Коментирай

Дискусионен форум „Сектор имоти: проблемите, бъдещето и възможностите“


Над 220 представители на агенции за недвижими имоти, оценителски и строително-инвестиционни компании, кредитни центрове, банки, колеги от академичната общност на ИУ-Варна и други университети от страната, от  Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“ гр. Варна, както и студенти от ИУ-Варна взеха участие в организираният от катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ дискусионен форум „Сектор имоти: проблемите, бъдещето и възможностите“.

Форумът бе част от 38-мата международна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост“, посветена на 70 години от създаването на катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ (правоприемник на катедра „Икономика и управление на строителството“) при ИУ-Варна.

Събитието уважиха водещи експерти, сред които: доц. д-р Маньо Моравенов – изпълнителен директор на Българска фондова борса и партньор в Импакт оценители, Евгени Василев – собственик и управител на Арко имоти, Атанас Костурков – съсобственик и управител на строителна и инвестиционна компания „Комфорт“, Лилия Христова – мениджър Продажби в Кредит Мениджър и арх. Ина Динева – част от екипа на архитектурно студио „Е-АРХ“.

Експертите дискутираха въпроси свързани с динамиката на жилищния пазар с оглед макроикономическите данни, геополитиката и инвестиционния климат, рисковете от свиване на пазарната активност и как да се адаптира пазарът към новите условия; колко скъпи са жилищата и достъпни ли са в контекста на текущата икономическа реалност и доходите на гражданите; овладяването на себестойността на жилищния продукт в контекста на все по-високи цени на строителните материали, но и на изискванията на ЕС за нулеви емисии при строителството и експлоатацията на сградите и др.

Обсъдени бяха очакванията на експертите за ипотечното кредитиране и лихвените нива в България в края на 2024 г., а така също и как ще повлияе евентуалното приемаме на България в Еврозоната върху пазара и цените на недвижимите имоти. В края на дискусията експертите споделиха очакванията си за поведението на жилищния пазар в България през 2024 г.

Сред официалните гости на форума бяха представители на Областна администрация Варна, Общинска администрация Варна, Национално сдружение Недвижими имоти, Камарата на независимите оценители в България, Варненска търговско-индустриална камара, заместник-ректори на Икономически университет – Варна, декани и ръководители катедри от ИУ-Варна.

Получен бе поздравителен адрес от президента на България г-н Румен Радев, а поздравителни адреси бяха получени и от проф. д-р Андрияна Андреева – областен управител на Варна, от ректора на ИУ-Варна – проф. д-р Евгени Станимиров, както и от различни браншови организации, строителна и инвестиционна компания „Планекс Варна“, а така също и от колеги от академичната общност на ИУ-Варна и други университети в България.

Приветствия към организаторите и участниците във форума поднесоха: г-н Христо Христов – избран отново за кмет на район „Младост“ Община Варна, проф. д-р Бистра Василева – заместник-ректор по научни изследвания, иновации и развитие на кадрите в ИУ-Варна, която поднесе поздравителен адрес и плакет от името на ректора на ИУ-Варна – проф. д-р Евгени Станимиров, г-н Атанас Атанасов – член на УС на Камарата на независимите оценители в България, който поднесе поздравителен адрес и плакет от името на инж. Георги Георгиев – председател на Камарата на оценителите в България.

Събитието бе закрито от доц. д-р Тодор Райчев – ръководител на катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“, който връчи почетния знак на катедрата на всички гост-лектори.

С почетен знак на катедрата за особено големи заслуги за развитието на катедрата бяха удостоени проф. д-р Пламен Илиев – ректор на ИУ-Варна в периода 2011-2019 г. и ръководител катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ в периода 2005-2019 г., проф. д-р Константин Калинков, доц. д-р Петко Монев, доц. д-р Иван Желев, г-жа Събка Гергьовска.

Почетния знак на катедрата получи и г-н Добромир Ганев в качеството си на председател на УС на Национално Сдружение Недвижими имоти в периода 2018-2023 г. за приноса му за развитие на катедрата през последните години и развитие на доброто сътрудничество.

Модератори на дискусионния форум бяха: доц. д-р Анна Господинова – преподавател в катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ и сертифициран оценител на недвижими имоти и г-н Добромир Ганев – Real Estate експерт,  Председател на УС на Национално сдружение недвижими имоти в периода 2018-2023 г

Екипът на катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ изказва благодарност към своите партньори: Национално сдружение Недвижими имоти, Брокърс комфорт и Форос, Импакт оценители, Арко имоти, Кредит Мениджър, Камара на архитектите в България, с чието съдействие се реализира събитието.

Източник: petel.bg


сподели с колеги в социалните  мрежи
или Коментирай