Отговор от НСНИ към „Сдружение Брокери на Имоти“ относно проектозакона за Брокерите на имоти

 ДО:

„Сдружение Брокери на Имоти“ ЕИК по Булстат 176516020


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Обръщам се към Вас по повод публикация в brokerimoti.com “Важно съобщение от „Сдружение Брокери на Имоти“ (източник: https://bit.ly/3ESUXN3), в която се съдържат неверни твърдения и се правят недопустими внушения: 


“ 2. Проекто- законът на НСНИ застрашава свободната стопанска инициатива в бранш Недвижими имоти.

Той предвижда да се създаде камара със следните органи:

- комисия по професионална етика (КПЕ)

- дисциплинарен съд

- комисия по професионално обучение

- комисия за вписване в регистъра на брокерите и други.


3. Изброените органи на камарата да се произнасят с решения, които са окончателни! т.е. при отказ да ви впишат в регистъра 

- няма къде и на кой да се оплачете!

4. Ако с решение на дисциплинарния съд към камарата бъдете лишени от право да упражнявате дейност за определен срок - отново няма къде и пред кой да се оплачете.

Ако от камарата ви наложат глоба - няма къде да се оплачете, а трябва да я платите.“ 

Действително група народни представители от предишното 47-мо Народно събрание е вносител на проект за Закон за посредническите услуги при сделките с недвижими имоти (ЗПУСНИ), но напълно неверни са твърденията и внушенията относно неговото съдържание и последици. Законопроектът е изцяло съобразен с прогласената от Конституцията свобода на стопанска инициатива и ползва най-добрите европейски и американски практики и опит в нормативната уредба на бранша на посредничеството при сделки с недвижими имоти. 

Твърдението, че органите на Камарата се произнасяли с окончателни решения, срещу които  засегнатият нямал защита, е напълно невярно. В това число напълно невярно е твърдението, че при отказ за вписване в регистъра на посредниците по сделки с недвижими имоти заявителят нямало как да се защити. Напротив - Законопроектът предвижда, че всяко решение и акт на орган на Камарата подлежи на съдебен контрол. Засегнатите лица, които са получили отказ за регистрация или на които е наложена имуществена санкция, могат да оспорят решенията на Камарата пред административния съд. Невярна е информацията, че сред органите на Камарата се предвижда създаване на Дисциплинарен съд – подобен орган Законопроектът не предвижда. 

Впрочем изборът за регулиране на професията на посредниците по сделки с недвижими имоти да се осъществява чрез орган, създаден от самия бизнес – професионална организация (Камара), е в синхрон с преобладаващия чуждестранен опит в бранша, както и с нормативната уредба на регулираните професии у нас – нотариуси, частни съдебни изпълнители, независими оценители, одитори, лекари и стоматолози, инженери и архитекти в инвестиционното проектиране. Това е израз на принципа за автономност и саморегулация на професиите и частната стопанска инициатива, а не изземване на компетентността на държавните органи. Държавната регулация се осъществява чрез самата законова уредба, както и чрез предвидената в Законопроекта компетентност на Комисията за защита на потребителите и съдебния контрол за законосъобразност на актовете и решенията на Камарата. 

Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ) като браншова организация на фирмите, извършващи по занятие посреднически услуги при сделки с недвижими имоти в България, е с 30-годишна история и натрупан управленчески опит. Организацията е член на CEPI (Европейската асоциация на професионалистите по недвижими имоти) - консултант на Европейската комисия, и FIABCI (Международата федерация за недвижими имоти) - консултант на ООН по въпроси, свързани с недвижимите имоти. Сред основните цели на НСНИ е създаването на законодателна уредба на бранша на посредничеството при сделки с недвижими имоти, насочена към повишаване на общественото доверие в бранша, справедлив баланс на интересите на посредниците и клиентите, както и защита правата на потребителитена посреднически услуги при сделки с имоти. Вече десетки години Сдружението последователно отстоява тази позиция и се бори за приемането на закон за регулиране на тези значими обществени отношения. 

Проектът на Закон за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти (ЗПУСНИ), подготвен и предложен от НСНИ, среща широка подкрепа и разбиране за необходимостта от приемане от представителите на основните политически партии, от сродните браншови организации, заинтересованите институции, министерстава, държавни агенции, потребителски организации и др.

Ние приветстваме открития диалог и обсъждане на различни варианти за нормативно-правна уредба на дейността на посредниците по сделки с недвижими имоти, но не можем да приемем и няма да толерираме разпространяване на невярна или подвеждаща информация относно инициативите на НСНИ и правените от него предложения за законодателна уредба. НСНИ е международно призната организация и се ползва с широк авторитет в професионалните среди у нас и в чужбина, както и сред обществеността като цяло, поради което по повод всяка публикация, уронваща реномето и доброто име на Сдружението или отделни негови представители или членове, ще бъдат предприемане съответни действия в рамките на закона. 

Оставаме отворени за честен, почтен и прозрачен диалог в случай на желание от Ваша страна. 


С уважение, 

Добромир Ганев гр. София

Председател на НСНИ 20.10.2022 г


сподели с колеги в социалните  мрежи
или Коментирай

Няма коментари:

Публикуване на коментар