⚖️ Правен въпрос: Как се заплащат разноските по ремонти в жилищен блок ?

Здравейте,

Моля, разяснете как се заплащат разноските по ремонти в жилищен блок! Според нашият домоуправител, сметките се събират на апартамент, по решение на живущите във входа (събрание не е провеждано от повече от 10 години). Във входа ни апартаментите са 12 и в половината от  тях живеят по 1 човек.

Източник: Станислава Иванова


сподели с колеги в социалните  мрежи
или Коментирай

5 коментара:

Viliana каза...

Според квадратурата на жилището и % от идеалните части се определят таксите, не по броя на живущите. На тези с по-големи жилища се пада по-голям % идеални части и следователно по-висока такса.

Анонимен каза...

Разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост (Загл. изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.)

Чл. 51. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г.) Разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите и членовете на техните домакинства независимо от етажа, на който живеят.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Не се заплащат разходите по ал. 1 за деца, ненавършили 6-годишна възраст, както и от собственик, ползвател и обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година.

Албена Иванова каза...

Фонд "Ремонт и обновяване"

Чл. 50. (1) Общото събрание на собствениците или на сдружението създава и поддържа фонд "Ремонт и обновяване".
(2) Средствата във фонда се набират от:
1. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части на етажната собственост, но не по-малко от един процент от минималната работна заплата за страната.
2. други източници.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Средствата във фонда се набират в сметка със специално предназначение, която се открива на името на председателя на управителния съвет (управителя) или на сдружението.
(4) Средствата във фонда се разходват за:
1. извършване на дейностите по чл. 48, чл. 49 и за оборудване;
2. изпълнение на мерките и указанията от техническия паспорт на сградата;
3. други разходи, определени с решение на общото събрание.
(5) Разпореждането със средствата от сметката по ал. 3 се извършва от председателя на управителния съвет (управителя) въз основа на решение за тяхното използване, прието от общото събрание.

Росица Минчева каза...

Всичко може да се гласува на събрание. Вие също можете да иницииране такова. При нас за фонд за ремонт и обновяване и за таксите за поддръжка на асансьора се ръководим от процента общи части ня всеки апартамент. Но за почистване на входа и ел.енергия за асансьора и осветление - е според брой живущи.

Galina Dineva каза...

Месечни разходи - ток, чистене, асансьор и др. се разпределят на човек , фонд ремонт и обновяване се определят според големината на жилището . Така е съгласно ЗУЕС.

Публикуване на коментар