Държавните и общински имоти ще имат досиета в единен регистър

 


До края на следващата година се очаква да заработи единният регистър за имотите държавна и общинска собственост. Той се изгражда по проекта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ с 3 117 532,93 лв. Във всяко имотно досие ще има вече и данни за данъчна оценка, предоставените права за управление, концесии, договори за наем, продажба, замяна, делба, учредени ограничени вещни права, включително и актовете, по силата на които даден имот е престанал да бъде държавна/общинска собственост.


Целта му е да обедини в единна система цялата налична информация за държавните и общински имоти. Така ще се обединят всички съществуващи към момента регистри за имотите – държавна и общинска собственост, които се поддържат от различните институции на централно, областно и общинско ниво с изключение на тези с гриф за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.

Системата ще се администрира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, съответните ведомства и общините. Те ще вписват и отразяват промените за терените, за които отговарят. Освен по-добро качество при управление на имотите, така ще се гарантира и пълнотата и сигурността на данните, както и да се оптимизира цялостната организация.


Предвижда се детайлният регистър да включва и хронология по управлението и измененията в собствеността за всеки имот.

Чрез системата ще могат да се осъществяват и всички операции, свързани с управлението на държавната и общинска собственост. Ще могат да се извличат и различни данни, относно управлението и разпореждането с имоти с цел по-голяма прозрачност и проследимост на процесите.


Източник: manager.bg


сподели с колеги в социалните  мрежи
или Коментирай

Няма коментари:

Публикуване на коментар