Сдружението на брокери на недвижими имоти въстана срещу проект на 'Възраждане'


Национално сдружение брокери на имоти внесе петиция в парламентарната правна комисия, свързана със законопроект за регулиране на посредническата дейност при сделки с недвижими имоти, внесен от 10 депутати от партия "Възраждане". Законопроектът е съставен от юридически лица с нестопанска цел в частна полза на Национално сдружение "Недвижими имоти", в което членуват 295 фирми (към 25.06.2021 г. по данни от Търговския регистър), съставляващи около 6% от действащите над 5000 агенции за недвижими имоти в България.

Национално сдружение брокери на имоти внесе и писмени становища в Народното събрание, адресирани до водещата правна комисия и до участващите в обсъждането на този законопроект постоянни комисии с искане за включване в обсъжданията и отхвърляне на спорния законопроект.

В петицията се изразява несъгласие най-вече със създаването на частна браншова структура, наречена Камара на брокерите, на която държавата да отстъпи изключителни права (монопол) по издаване на удостоверения за правоспособност на брокерите в България; по провеждане на задължителни периодични обучения на брокерите в България; по одобряване на програми за периодични обучения, осъществявани в други обучаващи организации, въпреки че те са лицензирани от МОН; по провеждане на изпити за издаване на свидетелства за професионална квалификация на брокерите в страната и още монополни права.

С предложения от "Възраждане" проектозакон се предвижда голяма власт да бъде дадена в ръцете на Камара на посредниците. Законопроектът предвижда тази частна структура да събира различни такси: встъпителни вноски за членство, членски внос, такси за вписване в регистър на брокерите, такси за издаване и преиздаване на удостоверения за правоспособност, за обучения, за изпити, глоби и други такси, чиито размери да бъдат определени от органи на камара.

Така чрез камарата на брокерите ще могат да се извличат огромни печалби за сметка на останалите заети в бранша (над 20 000 брокери).

Законопроектът определя липсата на свободен пазар, предвижда чрез силата на закона и различни мерки, задължения, такси и проверки да се ограничи конкуренцията в занаята. Това ще затвори свободния вход върху професията и ще рефлектира директно към потребителя, чиято услуга неминуемо ще се оскъпи.

Какво предлага Национално сдружение брокери на имоти?

1. Да се създаде Национален регистър на брокерите – държавна собственост, а не собственост на камара на брокерите

2. Етични правила и норми за поведение на брокерите да залегнат в специален закон, какъвто Национално сдружение брокери на имоти е изготвило и представило на вниманието на обществеността, а не в кодекс по професионална етика, създаден от брокери – членове на камара (https://sbibg.org/proektozakon-za-posrednicite-pri-sdelki-s-nedvizhimi-imoti/).

3. Санкциите за неизпълнение на задълженията на брокерите, включително за нарушение на етичните правила и норми, залегнали в закон, да се налагат от българските съдилища, а не от комисия от професионална етика към камара, съставена от брокери.

4. Професионалните обучения на брокери да се осъществяват по реда на Закона за професионалното обучение и образование в свободно избрано от всеки брокер учебно заведение, а не по програма и в учебно заведение, определени от камара.

5. Такси за вписване в регистър, глоби и имуществени санкции да се заплащат в полза на държавния бюджет, в размери, посочени в съответните Тарифи за държавните такси, събирани от конкретния орган или определени от съда, а не в полза на камара.

Национално сдружение брокери на имоти е учредено на 13 април 2013 г. Към момента в сдружението членуват над 255 фирми.

Сдружението цели защита на правата и интересите на своите членове и на потребителите на посреднически услуги чрез приемане на специален закон, с който да се въведат правила за работа на пазара на имоти, изпълнението на които да се контролира от съдилищата на Република България, а не от частна структура (камара).

Други цели на сдружението са запазване свободата на стопанска инициатива в бранш "Недвижими имоти" чрез недопускане налагането на монополни положения от страна на частни икономически субекти (група фирми, обединени в камара), на които държавата да предостави изключителни права да администрират цял сектор от икономиката.

Създаване на публичен Национален регистър на брокерите на недвижими имоти към държавен орган, вписванията в който да се разрешават на основания, посочени в закон, а не по преценка на комисия към частна структура - камара.

Въвеждане на изисквания за професионална квалификация и/или брокерски стаж и правила за професионална етика.

Източник: offnews.bg


сподели с колеги в социалните  мрежи
или Коментирай

Няма коментари:

Публикуване на коментар